• Trương Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0985476456
  • Email:
   thuhacaongan@gmail.com
 • Nguyễn Thị Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0965321653
  • Email:
   nguyenthiy0912@gmail.com
 • Nguyễn Thị Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0963273860
  • Email:
   lanhphuong1989@gmail.com
 • Trần Quốc Hưng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0981272280
  • Email:
   quochungqv92@gmail.com
 • Đặng Thị Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0385201169
  • Email:
   thugiangthanh8@gmail.com
 • Lường Thị Kim Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Điện thoại:
   0393246047
  • Email:
   Kimanhshk18@gmail.com
 • Bùi Thị Xuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   02803821318
 • Liễu Thị Hoài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0366873622
  • Email:
   hoailtttk19@gmail.com