Hưởng ứng ngày hội sách lần thứ 8 và liên hoan các đội tuyên truyền măng non về luật trẻ em năm 2016 năm học 2020 - 2021